Voor Ondernemers in Transport en Logistiek

Via de SLIM-regeling de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen.

Via de SLIM-regeling kunnen werkgevers in het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector de leerkosten van bij- en omscholing bekostigen. Aanvragen voor het derde tijdvak, tot 31 maart om 17.00 uur, kunnen nu worden ingediend.

Het gaat hierbij om subsidiabele bedragen van minimaal 5000 euro, met een subsidie van 60 procent voor het mkb (80 procent voor kleinbedrijven) tot een maximum van 24.999 euro (20.000 voor landbouwbedrijven). Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van 5.000 euro niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk 2.700 euro.

Er is in 2021 opnieuw 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de subsidieregeling Stimulering Leren In Mkb (SLIM), die erop is gericht om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

Vergoeding activiteiten
Voor de volgende activiteiten kunnen ondernemingen SLIM-subsidie aanvragen:

 • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM-subsidie aanvragen
Aanvragen kunt u indienden via het e-portaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de aanvraag moet u de volgende zaken opgeven:

 • Een mkb-verklaring en organisatiegegevens
 • Informatie over het scholingsinitiatief
 • Sectorgegevens (SBI-code KvK)
 • Over welke regio het gaat
 • Een omschrijving van de activiteiten aan de hand van de bijlage activiteitenplan
 • Of en zo ja welke inkomsten u verwacht van de activiteiten
 • Kostenoverzicht van de activiteiten
 • De bijlagen:
– Mkb-verklaring
, – De-minimisverklaring, 
– Activiteitenplan
, – Begroting.

Binnen 22 weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. Uitvoering van Beleid beoordeelt de einddeclaratie binnen 22 weken na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het daadwerkelijke subsidiebedrag ontvangt u nadat uw einddeclaratie is goedgekeurd. Er worden in het kader van deze subsidieregeling geen voorschotten verstrekt.

De volledige subsidieregeling is hier te lezen in de Staatscourant.

Laat jouw beschikking voor de Werkhervattingskas 2021 controleren

Laat jouw beschikking voor de Werkhervattingskas 2021 controleren

Als werkgever ontvang je in november of december een blauwe envelop van de Belastingdienst. Daarin vind je een beschikking over de Werkhervattingskas met twee premiepercentages voor 2021. Vooral als jouw loonsom hoger is dan € 346.000, is het van belang deze op juistheid te laten beoordelen. De kans op een fout in die beschikking is reëel en je wilt natuurlijk niet meer premie betalen dan nodig is. Krijg je binnenkort post? Zend deze direct door naar jouw contactpersoon van Salaris en Personeel.

Lees meer ›

Databank UWV voor mensen met arbeidsbeperking: ‘Werkt niet’

Een databank die het UWV oprichtte om werkgevers gemakkelijker in contact te laten komen met mensen met een arbeidsbeperking, werkt niet. Van veel mensen in de database is bijvoorbeeld niet eens bekend wat het opleidingsniveau is. Lees meer ›

Zzp’er


Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp’er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd terwijl ze feitelijk in dienst zijn. Lees meer ›

Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg


Met een impuls van €40 miljoen euro voor goederenvervoer stimuleert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een zogeheten modal shift. De minister wil hiermee dat het transport van goederen de komende jaren minder via de weg gaat, maar vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Dit staat in de Goederenvervoeragenda die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer ›

Jacht op schijn ZZP consultant geopend


De Belastingdienst heeft aangegeven dit jaar ruim €100 miljoen uit te geven aan het aanpakken van schijnzelfstandigen. Deze groep maakt wel gebruik van de fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling, maar heeft er eigenlijk geen recht op. Voor freelance consultants Lees meer ›

Makkelijk verdiend als ZZP’er: de middelingsregelings

Zo’n 300.000 Nederlanders met een wisselend inkomen laten honderden tot duizenden euros liggen waar zij via de middelingsregeling recht op hebben. Van deze 300.000 Nederlanders zijn circa 98.000 ZZPer.

Wat is het?
Belasting middeling is er voor mensen met een wisselend Lees meer ›

Nieuwe kleineondernemersregeling van kracht vanaf 1 januari 2020

Minder administratie

Ondernemers en organisaties die kiezen voor deelname aan de nieuwe KOR hoeven geen btw meer in rekening te brengen en niet meer ieder kwartaal btw-aangifte te doen. Daarnaast kunnen zij de btw die andere ondernemers bij hen in rekening brengen niet meer verrekenen. De KOR levert ondernemers minder administratie op. Deelname aan de KOR geldt voor een periode van minimaal drie jaar of zolang de omzet per kalenderjaar niet boven de € 20.000 uitkomt. Lees meer ›

Chat openen
Hulp nodig via WhatsApp?